Navigácia
Hlavná stránka Internetová ŽK Dôležité oznamy Novinky Fotoalbum Zverejňovanie Kontakt

Štvrtok 23. 9. 2021

„FOND MALÝCH PROJEKTOV“

 

Názov malého projektu: Hej, Goraľu!

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020

Vedúci partner: Základná škola s materskou školou Rabčická 410 Rabča

Cezhraničný partner: Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvková organizace

Celkové náklady malého projektu: 20 995,- €

Výška príspevku EFRR: 17 627,40 ,- €   83,96 % Európsky fond regionálneho rozvoja

Výška príspevku ŠR SR: 2 099,50,- €   10,00 % Štátny rozpočet SR

Doba realizácie: január 2019 – december 2019

 

CIELE PROJEKTU:

HLAVNÝ CIEĽ: Hlavným cieľom malého projektu je zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce prostredníctvom poznávania prvkov kultúrneho  dedičstva smerujúcich k posilneniu jazykovej identity, tradícií , nárečia, histórie a liečivých bylín, rozvoja spolupráce so seniormi obce  a dosiahnutie rozvoja slovensko-českého prihraničného regiónu.      

ŠPECIFICKÉ CIELE:

1. Propagácia kultúrneho, jazykového a prírodného dedičstva pohraničného územia prostredníctvom spoločných cezhraničných aktivít.

2. Zvyšovanie cezhraničnej integrácie a budovanie spoločnej identity u obyvateľov pohraničného regiónu. Definované špecifické ciele smerujú k dosiahnutiu hlavného cieľa projektu, ktorým je vytvorenie bylinkovej záhrady a zatraktívnenie a zariadenie miestnosti, ktorá bude slúžiť na prezentáciu a propagáciu malého projektu ako aj na ďalšie využívanie žiakmi školy.

 

CIEĽOVÉ SKUPINY:

Hlavnou cieľovou skupinou sú obyvatelia oprávneného územia. V rámci obyvateľov môžeme definovať niekoľko skupín, na ktoré sú zamerané aktivity obsiahnuté v projektových úlohách.

1. žiaci škôl - priamymi účastníkmi projektu budú žiaci zo strany oboch partnerov,

2. obyvatelia pohraničného územia - časť aktivít je zameraná na širšiu verejnosť, ktorá bude mať možnosť vnímať výsledky realizácie malého projektu.

 

PROJEKTOVÉ DNI:

1. projektový deň v Šenove – apríl 2019

Aktivity budú zamerané na jazykovú príbuznosť či odlišnosť slovenčiny a češtiny, získavanie informácií o liečivých bylinách a poznávanie kultúrneho dedičstva mesta Šenov.

2. projektový deň v Rabči – jún 2019

Aktivity sa zamerajú na identitu našej obce – nárečie, históriu, kultúru. Súčasťou projektového dňa bude divadelné predstavenie v českom a slovenskom jazyku a aj v goralskom nárečí. Predstavenie bylinkovej záhrady a aktivity súvisiace s bylinkovou záhradou.

3. projektový deň v Rabči – december 2019

Stretnutie  zamerané na propagáciu a prezentáciu malého projektu, odovzdanie výstupov projektu, tzv. „propagačný deň“.

 

CEZHRANIČNÝ DOPAD:

Projekt pozostáva z dvoch projektových dní a jedného prezenčného dňa. Spoločné stretnutia, exkurzie, jednotiace témy aktivít vykonávaných spoločne, výstupy a výsledky projektu ako aj zážitky zo spoločných podujatí vytvárajú prostredie zjednocujúcich myšlienok, približovania sa identít prihraničných komunít, pričom prispievajú k odstráneniu bariér komunikačných, spoločenských či sociálnych. Všetky aktivity sú spojené s priamou účasťou osôb z oboch strán hranice, čo vytvára predpoklad na pokračovanie cezhraničnej spolupráce. Aktivity sú venované deťom, u ktorých sa prežité zážitky prejavia v budovaní vzájomnosti medzi národmi, uvedomovaní si hodnôt spolupráce a súčasne rešpektovania nielen v medziosobnom styku, ale aj medzi skupinami a národmi. Malý projekt tak prispeje k budovaniu hodnôt, na ktorých stojí európska spolupráca.