Navigácia
Hlavná stránka Internetová ŽK Dôležité oznamy Novinky Fotoalbum Zverejňovanie Kontakt

Streda 23. 6. 2021

Školský klub má v prevádzke tri oddelenia .

ŠKD I - vychovávateľka Mgr. Marcela Gabrielová - 0951 675 547

ŠKD II - vychovávateľka Mgr. Elena Škorvánková  - 0951 675 548

ŠKD III - vychovávateľka Mgr. Mariana Kolčáková - 0951 675 549

Počty žiakov sa v priebehu školského roka menia.

OZNAM PRE RODIČOV:

ŠKD je v prevádzke nasledovne:

Pondelok - Piatok 11:10 hod. 16:00 hod.

O zmenu v dochádzke treba požiadať písomne.


Organizácia školského klubu:

 1. Školský klub detí je zriadený ako súčasť školy. Je v prevádzke spravidla celý školský rok/ okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov/ denne.

2. O prerušení prevádzky klubu detí počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ školy, ktorý prihliada na požiadavky zákonných zástupcov žiakov a ekonomické podmienky zriaďovateľa. 

3. Žiaci sú do školského klubu prijatí na základe písomnej žiadosti - podanej zákonnými zástupcami.

4. Zo školského klubu môže byť žiak uvoľnený len na základe písomného oznámenia zákonných zástupcov.

5. Pri hrách a činnostiach sú žiaci poučení o bezpečnosti.

Príspevok zákonného zástupcu za pobyt žiaka v ŠKD je 10 eur mesačne (doplnok č. 3/2012 VZN č. 54/2008) a je potrebné ho uhradiť vždy do 5. v danom mesiaci, buď priamo v ŠKD, alebo na číslo účtu IBAN: SK12 5600 0000 0040 4092 5006. 

Hlavné úlohy výchovy mimo vyučovania:

-       motivovať deti k spokojnému pobytu v ŠKD

-       dodržiavať vnútorný poriadok ŠKD

-       vytvárať podmienky na rozvoj nadania detí

-       spolupracovať s rodičmi a triednymi učiteľmi 

-       venovať pozornosť upevňovaniu a precvičovaniu učiva formou didaktických hier

-       rozvíjať u detí estetické cítenie 

-       vzbudiť záujem o hudbu, literatúru, umenie ...

-       viesť k experimentovaniu a tvorivosti 

-        výchovnú činnosť zabezpečovať na základe nových poznatkov, využívať nové formy a metódy práce


Obsah výchovy mimo vyučovania:

1. Odpočinkové činnosti – predstavujú dôležitú časť náplne voľného času. Mali by byť fyzicky a psychicky nenáročné a majú slúžiť na odstránenie únavy. 

   Rekreačné a relaxačné činnosti ,vrátane TOV - slúžia na odstránenie únavy žiakov z vyučovania, na ich odreagovanie sa. Majú však už náročnejší charakter, lebo ide väčšinou o telovýchovné činnosti, turistiku, určité typy manuálnej činnosti. Pokiaľ to situácia dovoľuje, mali by sa vykonávať v prírode. Ich súčasťou sú tematické oblasti výchovy, ktorými uspokojujeme špecifické potreby dieťaťa, rozvíjame jeho záujmy.

2Príprava na vyučovanie - pod týmto pojmom rozumieme okruh činností, pri ktorých sa ŠKD podieľa na napĺňaní úloh zadávaných školou. Aby sa táto príprava stala zaujímavou, musí sa odlišovať od vyučovania – okrem písania úloh. 

Upozornenie pre rodičov! Za domácu prípravu na vyučovanie zodpovedá rodič !

Vychovávateľ v ŠKD je povinný poskytnúť priestor na vypracovanie písomných domácich úloh, prípadne poradiť a precvičovať učivo formou didaktických hier, kvízov, súťaží, ...

Režim dňa: (orientačný)

11:10 - 12:05 – prechod žiakov do priestorov ŠKD, odpočinková činnosť

12:05 - 12:45 - príprava na obed , obed

12:45 – 14:00 - rekreačná a relaxačná činnosť, záujmové činnosti

14:00 – 14:15 - olovrant

14:15 - 15:00 - príprava na vyučovanie

15:00 - 16:00 - individuálne hry, odchody domov