Navigácia
Hlavná stránka Internetová ŽK Dôležité oznamy Novinky Fotoalbum Zverejňovanie Kontakt

Streda 23. 6. 2021

Školská jedáleň zabezpečuje stravu pre deti v MŠ I a v MŠ II, pre žiakov ZŠ, zamestnancov, cudzích stravníkov. Stravník je povinný vyplniť záväznú prihlášku podpísanú rodičom, až potom sa môže stravovať.

Školská jedáleň sa zapája do rôznych projektov na podporu zdravia detí :

  • v spolupráci s materskou školou - Zdravá škôlka
  • v spolupráci s firmou Danone - Školská mliečna liga
  • s firmou Tami - Mliečny program

 

Platba za stravovanie sa uhrádza mesačne vždy do 5. dňa v mesiaci. Aby sme sa vyhli rôznym nedorozumeniam, odporúčam rodičom zadať si v svojej banke trvalý príkaz na úhradu stravného. Platba tak bude vždy včas uhradená.
Platby realizujte trvalým príkazom, poštovou poukážkou, príkazom cez internetbanking :

Číslo účtu: IBAN: SK30 5600 0000 0040 4092 4003 - stravníci ŠJ, Školská 438

Číslo účtu: IBAN: SK43 5600 0000 0040 4092 9007 - stravníci ŠJ, Kostolná 855
 

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: Číslo stravníka
Špecifický symbol: Meno, priezvisko

Výška stravných poplatkov : 

MŠ - ml. žiaci desiata 0,34 Eur
MŠ - ml. žiaci poldenná 1,14 Eur
MŠ - ml. žiaci celodenná 1,37 Eur
MŠ - predškoláci desiata 0,34 Eur
MŠ - predškoláci poldenná 0,40 Eur
MŠ - predškoláci celodenná 0,57 Eur
ZŠ - desiata 0,50 Eur
ZŠ - obed pre 1.-4.roč. 0,40 Eur
ZŠ - obed pre 5.-9.roč. 0,40 Eur
ZŠ - obed zamestnanci 1,26 Eur

Cudzí stravníci

2,80 Eur

 

Obedy sa vydávajú v čase od 11,30 – 14.00 hodiny

Strava sa nevydáva mimo školskej jedálne. Výnimkou je náhle ochorenie dieťaťa – v tom prípade si rodič môže odobrať obed v prvý deň ochorenia do obedára. Nasledujúce dni sa dieťa odhlási.

Odhlasovanie obedov

Rodič je povinný odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred, a to:

  • online na stránke www.strava.cz / po zadaní prihlasovacích údajov, ktoré obdrží žiak v škole/
  • mobil: 0910433550
  • telefonicky na čísle 043/5594287 ŠJ, Školská 438
  • telefonický na čísle 043/5594132 ŠJ, Kostolná 855
  • osobne v školskej jedálni - kancelária vedúcej ŠJ

 

Dozor v školskej jedálni

Počas výdaja obeda je v školskej jedálni zabezpečený pedagogický dozor.

Správanie sa stravníkov v školskej jedálni

1. Každý žiak má právo stravovať sa v ŠJ.
2. Do jedálne vstupuje v čase určenom na obed.
3. Žiaci, ktorí sa nestravujú, cudzí ľudia ani rodičia do jedálne nevstupujú.
4. V školskej jedálni sa zdržuje len nevyhnutnú dobu na obed.
5. Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov školskej jedálne a prítomných pedagógov.
6. Pri stole sa správa kultúrne - nevykrikuje, nerozpráva nahlas, nenecháva po sebe odpadky, nesiaha iným do jedla, udržuje čistotu. Neničí obrusy, taniere, šálky.
7. Ak stravník niečo vyleje alebo rozbije, nahlási to pracovníkom školskej jedálne, požičia si prostriedky na upratovanie a po sebe si uprace, prípadne požiada o pomoc.
8. Je zakázané vynášať zo školskej jedálne jedlo a riad.
9. Po konzumácii obeda si odnesie použitý riad na príslušný stolík.
10. Pri nevoľnosti alebo úraze sú stravníci povinní okamžite hlásiť túto skutočnosť pedagogickému dozoru.
11. Za opakované priestupky závažnejšieho charakteru, či hrubé nekultúrne správanie môže byť žiak dočasne vylúčený zo školského stravovania.